Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w roku 2019 zostało zakończone. Poinformujemy Państwa o możliwości składania wniosków w roku 2020, kiedy MEN przedstawi kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej na ten rok.

Informacje poniżej dotyczą roku 2019 i mogą stanowić punkt odniesienia dla przebiegu przyszłych dofinansowań.

Dofinansowanie MEN Szkolne Laboratoria 2019

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do laboratoriów/szkolnych pracowni przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, gdzie (punkt V) przedstawione zostały szczegóły dofinansowania  wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program subwencji rozpoczął się w roku 2018 i został zaprojektowany na cztery lata. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć ok. 80 mln zł, czyli w sumie ok. 320 mln zł na realizację tego programu. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 • które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
 • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/4 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Kolejność zgłoszeń jest więc istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 14.06.2019 r.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” oraz „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Samorządy mogą składać wnioski do 14 czerwca 2019 r.

O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN!

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej konieczne jest umieszczenie tytułu danego kryterium w nazwie składanego wniosku. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 5) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

Co wybrać?

Korzystając z subwencji, szkoły podstawowe otrzymują niepowtarzalną szansę na zakup nowego wyposażenia, ale tym samym stają przed koniecznością wyboru pomocy dydaktycznych, które najskuteczniej pomogą nauczycielom realizować podstawę programową i wymogi związane z reformą.

Program dofinansowania zakłada m.in. możliwość zakupu nowoczesnych pomocy multimedialnych, które są najlepszą metodą na skupienie uwagi, zainteresowanie, a tym samym skuteczne nauczanie współczesnego ucznia.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe to najnowocześniejsze materiały multimedialne do nauki przedmiotów przyrodniczych, których idea idealnie wpisuje się w program dofinansowania, a także nowoczesnego i skutecznego nauczania. Zestawy MPP to m.in:

 • atrakcyjne i angażujące lekcje
 • bogate zasoby zgodne z podstawą programową
 • lekcje wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi
 • licencja dla aż trzech nauczycieli
 • oszczędność czasu nauczyciela
 • forma zajęć odpowiadająca na potrzeby współczesnego ucznia
Zobacz więcej

Wnioski o dofinansowanie

W formacie XLS
(zgodnie z wymogami MEN)

Wszystkie zestawy wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych LaboLAB: Szkolne Laboratoria oraz zestawy Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.

Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia biologiczna

ikona dofinansowanie men rezerwa oświatowa 2020
POBIERZ

Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia chemiczna

ikona dofinansowanie men rezerwa oświatowa 2020
POBIERZ

Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia fizyczna

ikona dofinansowanie men rezerwa oświatowa 2020
POBIERZ